ŚLĄSKA RZECZ wystawa pokonkursowa

2.08 - 4.09. 2018

powrót do listy wydarzeń

,,Pracownikom Zamku Cieszyn trudno sobie wyobrazić rok bez konkursu. Nie tylko dlatego, że pracują przy nim wiele miesięcy, a potem dzielią się jego efektami, czyli wystawą – wędrującym dowodem na innowacyjność i jakość życia w regionie. Gdyby nie ,,Śląska Rzecz”, mieszkańcy nie wiedzieliby, że ta abstrakcyjna, często niechętnie wzmiankowana ,,innowacyjność” może być tak blisko ludzi. Oprócz innowacyjności jury konkursu ocenia również funkcjonalność, dostrzeganie potrzeb użytkowników, jakość wykonania i użytych materiałów, a na końcu estetykę. Nie bez znaczenia jest sam proces projektowy, często ukryty, a przecież decydujący o trafności rozwiązań.

Jaki obraz wyłania się z tegorocznej edycji? Optymistyczny! Dizajn jest konkretną odpowiedzią na realne problemy i potrzeby. Bywa, że wcześniej są mało widoczne, jak na przykład łóżka szpitalne dla starszych dzieci, które jak się okazuje stanowią całkiem dużą grupę pacjentów. Smog przez lata wydawał się równie mało widoczny, choć aktualnie zanieczyszczenie powietrza zaliczyć trzeba do głównych problemów społecznych. Nic więc dziwnego, że dwie śląskie firmy połączyły siły i technologię, żeby stworzyć – niebiznesowy! model usługi – nie tylko mierzą stan powietrza, ale radzą, jak aktywnie przeciwdziałać krytycznym sytuacjom. Mało która sfera działania zmienia się tak szybko, jak przemysł, w którym ściśle łączą się technologia i proces projektowy. Drukarki 3D są tego najlepszym przykładem, umożliwiając szybkie prototypowanie, ale również nisko seryjną produkcję. W dodatku w naturalny sposób tworzą mądrze zaprojektowane środowisko pracy.

Przez lata dizajn kojarzono głównie z estetyką i potrzebą wyróżnienia się. Korzysta z tego sfera kultury, ale i biznes, zwłaszcza meblarstwo. Wszędzie jest miejsce na innowację, związaną z projektowaniem, uwzględniającym chociażby potrzeby środowiska przyrodniczego. Ma być nie tylko ładnie, ale i mądrze, jak w panelach akustycznych, których materiał przypomina filc, a zrobiony jest z butelek typu PET. Funkcjonalność może być kolejnym, mało lubianym słowem. Doceni się jego znacznie, gdy spotkają się: świetny projektant i świadomy inwestor, którzy promocyjnym gadżetem uczynią książkę kucharską, apetycznie prezentującą region.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 50 firm i organizacji z dwóch województw. Są wśród nich dojrzałe, ale i bardzo młode firmy, uznani i stojący na początku kariery projektanci. Samorządy i różnorodne organizacje, nie tylko instytucje kultury. Co ich łączy? Nie, nie chcę powiedzieć, że miłość do dizajnu – raczej szacunek do pracy, dostrzeżenie ludzkich potrzeb, empatia. Tylko tyle, czy aż tyle? I czy to wystarczy, by można było powiedzieć o województwach: śląskim i opolskim: Tu się naprawdę dobrze żyje…”

Tekst: Ewa Gołębiowska, dyrektor Zamku Cieszyn

Od ponad 13 lat Zamek Cieszyn przekonuje firmy, instytucje, a nawet regiony, że dizajn może być skutecznym narzędziem zmiany. W Zamku pomagamy nawiązywać współpracę partnerom reprezentującym tak różne środowiska, jak biznes, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe czy lokalne samorządy. Dla przedsiębiorców oraz sektora publicznego organizujemy specjalistyczne warsztaty pokazujące, jak wykorzystywać myślenie projektowe (design thinking) w najróżniejszych sferach codziennego życia. Popieramy wszelkie pomysły, dzięki którym poprawia się jakość przestrzeni publicznej oraz usług. Bliskie naszej filozofii działania są projekty zaangażowane społecznie. Organizujemy warsztaty rzemiosła, by promować dawne techniki i materiały ze Śląska Cieszyńskiego, a także poszukiwać nowych obszarów do ich wykorzystania. Zamek, leżący tuż przy granicy z Republiką Czeską, w sąsiedztwie najstarszych zabytków regionu, jest też miejscem atrakcyjnym turystycznie.

www.zamekcieszyn.pl

 ,,Castle Cieszyn staff, it is difficult to imagine a year without the Competition. It is not only because we work on it for many months and then share the results of our work, that is the exhibition – mobile evidence of the innovativeness and quality of life in our regions. If not for the Silesian Icon residents would have no way of knowing that this abstract concept of “innovativeness”, not a frequent topic for conversation can be so close to people. Apart from innovativeness, the competition jury assesses functionality, understanding of user needs, quality of execution, materials and finally aesthetics. The design process itself is not without significance. Often invisible, the process dictates the effectiveness of the solutions.

What kind of image emerges from this year's edition? Optimistic! Design is a concrete answer to real problems and needs. Sometimes these are not visible at first sight, such as the need for hospital beds for older children, who, as we find, constitute quite a large group of patients. For many years, smog seemed to be just as imperceptible, although currently air pollution is one of the main social problems. No wonder then that two Silesian companies have joined forces and technologies to create – a non-business! service model. They not only measure the state of the air but also give advice on how to actively counteract critical situations. Hardly any area of human activity changes as swiftly as industry, where technology and design processes are closely connected. 3D printers are the best example of this, enabling rapid prototyping and even small-scale production. What is more, they are a part of a well designed work environment in a natural way.

For many years, design was associated mainly with aesthetics and the need to stand out. This is true about the area of culture, but also about business, especially the furniture industry. Everywhere there is scope for innovation related to design, for example, such that meets the needs of the natural environment. It is not only about looking nice, but also being smart, as in the case of acoustic panels, whose material resembles felt, while actually it is made of PET bottles. Functionality may be another unpopular word. However, it will be fully appreciated when a great designer and a conscientious investor come together to make a cook book, for instance, a promotional gadget raising appetite for a region.

Over 50 companies and organizations from two provinces took part in this year's edition of the competition. Among them are both mature and very young companies, recognized designers and novice designers. Self-governmental and other various organizations, not only cultural institutions. What do they all have in common? No, I do not want to say it is love of design – it is rather respect for work, appreciation of human needs and empathy. Only this much or so much? And is it enough for us to say about our two provinces: Silesia and Opole: It is good to live here...”

Text: Ewa Gołębiowska, Castle Cieszyn Director

For over 13 years, Castle Cieszyn has been able to convince companies, institutions and even regions that design can be an effective tool for change. At the Castle we help to establish cooperation between partners representing such different environments as business, science, non-governmental organizations or local governments. We organize specialized workshops for both entrepreneurs and the public sector showing how to use design thinking in diverse spheres of everyday life. We support all ideas that improve the quality of public space and services. Our socially-motivated projects are close to our philosophy of action. We organize craft workshops to promote old techniques and materials from Cieszyn Silesia, as well as search for new areas to use them. Located on the border with the Czech Republic, in the neighborhood of the oldest monuments of the region, Castle Cieszyn is also an attractive tourist destination.

 www.zamekcieszyn.pl

ŚLĄSKA RZECZ wystawa pokonkursowa